• Tính toán, thiết kế, giải mã và chế tạo máy in 3D phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập

  • Chủ nhiệm
    : Lê Văn Quân; K185510202013
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-77

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác