• Tính toán, thiết kế Mô hình máy tiện mini phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập

  • Chủ nhiệm
    : Vương Công Minh; K175510202006
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-76

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác