• Nâng cấp bàn thí nghiệm điều khiển quá trình nhiệt CRT

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Đăng Công (Lớp: K52DDK)
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-75

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác