• Xây dựng thiết bị smarthome sử dụng giao thức MQTT

  • Chủ nhiệm
    : Trần Việt Dũng MSSV: K185520216125
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-74

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác