• Nghiên cứu, thiết kế ứng dụng điện trường cao áp trong hệ thống lọc khói bếp ăn công nghiệp

  • Chủ nhiệm
    : Bế Viết Mạnh MSSV: K175520207016
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-73

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác