• Nghiên cứu các giao thức định tuyến bản tin Broadcast và Multicast trong dịch vụ truyền hình qua Internet IPTV

  • Chủ nhiệm
    : Hoàng Thị Thùy MSSV: K175520207026
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-72

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác