• Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc xây dựng video sử dụng các phần mềm chuyên dụng

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Trang Nhung MSSV: K175520207047
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-70

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác