• Nghiên cứu các kỹ thuật xáo trộn khối (Block Interleaving) và mô phỏng bằng matlab cho hệ thống viễn thông

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thành Nam MSSV: K185520207027
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-68

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác