• Nghiên cứu các chuẩn truyền dẫn vô tuyến trong hệ thống truyền hình số mặt đất DVT-T2

  • Chủ nhiệm
    : Lại Vi Hưng MSSV: K175520207012
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-67

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác