• Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu thập thông tin các thông số môi trường nước ứng dụng trong nuôi thủy sản

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Thanh Thủy MSSV: K185520207067
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-66

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác