• Nghiên cứu phần mềm Drivingtest để ứng dụng vào quá trình tối ưu mạng thông tin di động

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thế Hưng MSSV: K185520207073
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-65

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác