• Nghiên cứu hệ thống chuyển mạch tái cấu trúc PIN mặt trời nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Hồng Nhung MSSV: K185520207029
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-64

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác