• Thiết kế điều khiển ổn định hệ xe con lắc ngược hai thanh nối

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Kim Tập MSSV: K185520216100
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-63

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác