• Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thu thập thông số mạch điện 03 pha truyền thông internet

  • Chủ nhiệm
    : Đàm Hải Long MSSV: K185520216198
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-62

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác