• Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ truyền nhận dữ liệu sử dụng kỹ thuật PLC (Power Line Communication)

  • Chủ nhiệm
    : Triệu Văn Toàn MSSV: K185520216277
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-61

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác