• Thiết kế và thi công bộ lọc số FIR cho xử lý âm thanh trên nền FPGA

  • Chủ nhiệm
    : Hà Ngọc Thuận MSSV: K175520207025
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-60

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác