• Ứng dụng đồ họa 3D vào việc xây dựng phần mềm hỗ trợ học từ vựng cho trẻ

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Khánh MSSV: K175520214007
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-59

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác