• Thiết kế bộ giám sát hoạt động của Acquy máy phát trong trạm thu phát viễn thông BTS

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Xoan MSSV: K175520207035
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-57

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác