• Ứng dụng mạng nơ ron tích chập trong nhận dạng chữ viết tay

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Uyên MSSV: K175520207032
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-55

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác