• Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm trong bán hàng trực tuyến sử dụng giải thuật lọc cộng tác

  • Chủ nhiệm
    : Lê Xuân Thiều MSSV: K165520114135
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-54

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác