• Nghiên cứu sự ảnh hưởng của từng điều kiện vận hành song song 2 máy biến áp và đề xuất giải pháp chẩn đoán sớm các sự cố xảy ra trong máy biến áp công suất lớn

  • Chủ nhiệm
    : Dương Văn Phong K175520201122
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-53

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác