• Thiết kế, chế tạo bộ Timer tự ngắt bình nóng lạnh sử dụng OPAM

  • Chủ nhiệm
    : Lê Tiến Anh. Mã số SV: K175520201145
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-52

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác