• Thiết kế, chế tạo bộ Timer tự ngắt bình nóng lạnh sử dụng vi điều khiển

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Hoàng. Mã số SV: K175520201101
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-51

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác