• Tìm hiểu và ứng dụng MOSFET trong mạch cân bằng tích cực pin Lithium-Ion

  • Chủ nhiệm
    : Lê Văn Toàn K175520216253
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-50

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác