• Nghiên cứu bộ biến đổi một chiều – một chiều ổn định điện áp đầu ra theo yêu cầu của máy sản xuất.

  • Chủ nhiệm
    : Bùi Trọng Đạt K165520216015
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-49

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác