• Nghiên cứu, ứng dụng PLC và biến tần điều khiển mức lò hơi trong mô hình hệ thống điều khiển quá trình nhà máy nhiệt điện

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Minh Thương MSSV: K175520216248
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-47

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác