• Nghiên cứu, ứng dụng PLC và biến tần điều khiển lưu lượng nước cấp trong mô hình hệ thống điều khiển quá trình nhà máy nhiệt điện

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Hà Tuấn MSSV: K1655202016114
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-46

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác