• Nghiên cứu ứng dụng phần mềm PSCAD trong thiết kế và mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Minh Hiếu
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-45

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác