• Nghiên cứu ứng dụng bộ điều chỉnh Pid số trên Arduino vào điều khiển điện áp một chiều

  • Chủ nhiệm
    : Ngô Thế Dũng K165520216012
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-43

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác