• Nghiên cứu ứng dụng bộ điều chỉnh PID số trên PLC Mitsubishi vào điều khiển dòng điện một chiều.

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Văn Học K165520216025
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-40

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác