• Nghiên cứu ứng dụng bộ điều chỉnh PID số trên PLC Mitsubishi vào điều khiển điện áp một chiều

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Đình Anh K165520216244
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-39

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác