• Nghiên cứu thiết kế mạch tạo xung số điều khiển bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều 1 pha.

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Đình Quý K165520216218
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-37

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác