• Thiết kế điều khiển giám sát cho hệ thống tự động rót, đóng nắp chai nước giải khát sử dụng PLC Mitsubishi và HMI

  • Chủ nhiệm
    : Ngô Quang Đại k155520216076
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-36

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác