• Nghiên cứu thiết kế mạch tạo xung số điều khiển bộ biến đổi xoay chiều – một chiều hình tia 3 pha dùng Thyristor

  • Chủ nhiệm
    : Ôn Văn Việt K165520216258
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-35

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác