• Nghiên cứu thiết kế mạch tạo xung số điều khiển bộ biến đổi xoay chiều – một chiều hình tia 2 pha

  • Chủ nhiệm
    : Hà Thế Bách K165520216006
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-34

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác