• Nghiên cứu thiết kế mạch tạo xung số điều khiển bộ biến đổi xoay chiều – một chiều sơ đồ cầu 3 pha dùng Thyristor

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Sang K165520216219
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-33

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác