• Nghiên cứu thiết kế mạch tạo xung số điều khiển bộ biến đổi xoay chiều – một chiều hình cầu một pha dùng 4 Thyristor

  • Chủ nhiệm
    : Lão Văn Sơn K165520216044
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-32

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác