• Thiết kế hệ thống dán nhãn sản phẩm sử dụng PLC

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Anh Tuấn K165520216173
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-31

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác