• Xây dựng tủ thực tập tích hợp đo lường điện và khí cụ điện.

  • Chủ nhiệm
    : Trần Huy Điệp
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác