• Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm xử lý nước thải bằng công nghệ hiếu khí Aeroten.

  • Chủ nhiệm
    : Mạc Duy Hưng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác