• Tính toán và lập mô hình hệ kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng chịu tác động động đất.

  • Chủ nhiệm
    : Hàn Thị Thúy Hằng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác