• Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình điều hòa không khí ô tô

  • Chủ nhiệm
    : Ths. Vũ Văn Hải
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác