• Nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng hệ SCADA cho trạm điện phân phối

  • Chủ nhiệm
    : Đào Huy Du
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác