• Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bù cos phi kết hợp lọc sóng hài.

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Duy Cương CTV: Đặng Thị Ngọc Ánh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác