• Thiết kế, chế tạo máy tự động gia công chi tiết cho ổ cắm điện

  • Chủ nhiệm
    : PGS. TS. Nguyễn Văn Dự
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác