• Triển khai lan tỏa chương trình tiên tiến trong môn học Chi tiết máy.

  • Chủ nhiệm
    : PGS. TS. Vũ Ngọc Pi
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác