• Nghiên cứu, tính toán và chế tạo dao hợp kim cứng để gia công bánh răng côn răng cung tròn

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thế Đoàn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác