• Xây dựng mô hình UGENS để mô phỏng số cho các kết cấu tấm composite lõi lượn sóng bằng phương pháp đồng nhất hóa

  • Chủ nhiệm
    : TS. Dương Phạm Tường Minh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác