• Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (Smart meter)

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Minh Ý
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác