• Chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch vùng Hồ Núi Cốc

  • Chủ nhiệm
    : TS. Phạm Thị Mai Yến
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác